engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Elsäkerhet

Har ni förberett er för den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 2017-07-01? Anledningen till förändringen av elsäkerhetslagen är:

 • Systemet behöver anpassas efter dagens samhälle.
 • Konsumenternas ställning behöver bli starkare.
 • Elsäkerhetsverket behöver bättre möjligheter att utöva tillsyn.
De regler som finns idag är svåröverskådliga och ansvarsförhållandet mellan företag, elinstallatör och yrkesman behöver bli tydligare.

Förändringar för företag
 • Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbeten) berörs. Det införs ett uttryckligt krav på hur elinstallationer ska vara utförda och företaget som utför arbetet är skyldiga att se till att kraven är uppfyllda.
 • Företagen ska ha minst en elinstallatör och följa ett egenkontrollprogram. Detta gäller även de företag som arbetar på egen anläggning.
 • De som utför elinstallationer på andra anläggningar än sin egen ska anmäla sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
 • Företaget har ansvaret för utförandet och att ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ersätter det överinseende som elinstallatörer tidigare har kunnat göra. De nya reglerna för företagen ger Elsäkerhetsverket bra möjlighet till tillsyn av att reglerna efterlevs. Egenkontrollprogrammet ska se till att elinstallationerna uppfyller de krav som finns och att elinstallationerna utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper.
 • Företag som utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning behöver inte göra en anmälan till Elsäkerhetsverket, men däremot måste de ha minst en elinstallatör och ett egenkontrollprogram.

 • Tjänster som engineering4u erbjuder:
  I steg 1 kommer vi till er och genomför en enkel förstudie för att gå igenom just ert behov och de krav som påverkar er.
  I steg 2 håller vi troligen följande tre utbildningar hos er:

  - Detta behöver ledningen känna till (t.ex. utse auktoriserad elinstallatör)
  - Detta behöver chefen känna till
  - Detta behöver elektrikern känna till
  - Förstudie Intresseanmälan förstudie, kontakta Ulf

  Egenkontrollprogram - Inom Engingeering4u har vi ofta haft ledande roller och därmed har vi arbetat ofta med egenkontrollprogram.
  Behöver ert företag en mall eller ska det anpassas till ett specifikt projekt. Vi kan hjälpa er att skapa egenkontrollsystemet.

  Vi har elsäkerhetsutbildningar som är tillgängliga att boka nu! Utbildningarna sker av Energibolagen godkänd lärare och vänder sig till kraftbranschen och entreprenörer. Detta är ett krav för att arbeta på större företag, de accepterar inte utbildningar som görs via webben.

  - ESA 14 fackkunnig - Grundläggande tvådagarskurs Information och anmälan

  - ESA 14 fackkunnig - Repetition endagskurs Information och anmälan

  - ESA 14 fackkunnig - Välj eget datum för din grupp Kontakta Andreas

  Om nu en olycka har inträffat.
  Då kan det behövas hjälp med en extern utredare. Vi inom engineering4u har sådan kompetens att erbjuda. Detta sker som stöd att kontrollera var en brist har skett. Har kontrollprogram följts? Givitvis hjälper man till att förbättra brister som finns.

Vill du veta mer om elsäkerhet?
Nedan finns viktiga länkar där du kan hitta bra information: